Betingelser

Vilkår og betingelser for tilbud

Disse Vilkår og Betingelser for Tilbud [omtalt som ‘betingelserne’] er gældende for alle tilbud afgivet af KS EL-Teknik i forbindelse med bud på udførelsen af løsninger, tjenester og/eller produkter. Betingelserne kan ikke fraviges med mindre andet er skriftligt aftalt.

Alle beløb og priser er angivet i danske kroner (kr.) og er eksklusiv moms og eventuelle eksterne afgifter og toldsatser med mindre dette er specificeret i tilbuddet.

Alle priser i tilbuddet er angivet og fremsat udfra de fra tilbudsmodtagerens side udlagte vilkår og ønsker. Prisen er der for variabel i forhold til ændret vilkår der opstår eller findes i efter tilbuddet er accepteret.

Alle tilbud er angivet efter enten en fast pris eller en fast tid med udgangspunkt i en fast timepris. Ved tilbud med udgangspunkt i en fast pris, er der ikke sat minimum eller maximum antal timer på.

Som udgangspunkt er indhold, priser og tidsangivelser oplyst i tilbud fra KS EL-Teknik gyldige og gældende i 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Ved overskridelser af tidsfristen vil indhold, priser og tidsangivelser ikke kunne garanteres længere.

Tilbuddet er personligt og kan ikke sammenlignes eller videregives til andre kunder uden aftale med KS EL-Teknik.

Ved accept af tilbuddet, enten mundtligt eller skriftligt, tilsendes en faktura på det aftalte beløb, samt en eventuel kontrakt der skal underskrives. Tilbuddet er ikke accepteret før kontrakten er accepteret. Betaling af udestående anses som accept af kontrakten.

Vilkår og betingelser for varmepumper

Standard installation gælder når inde –og yderdel er monteret ”ryg mod ryg” igennem ydervæg, maks. 3 meter rør.
Gennemboring af 1 stk. alm mur, f.eks. mursten, letbeton eller træ.

Serviceeftersyn indeholder: Generel gennemgang af VP. Kontrol af; samlinger, isolering af rør, div. temperaturer og evt. tryk ved differencerente tilstande. Rensning og rengøring af filtre, såvel ydre –og indedel. Evt. udskiftning af luftrensende filter.

Serviceeftersyn indeholder ikke påfyldning af kølemiddel eller reservedele.

Pris på montering gælder maks. 30km fra 9490 Pandrup, med mindre andet er angivet i tilbud.

Vilkår og betingelser for alarm

1. GÆLDENDE BETINGELSER
1.1 Disse almindelige betingelser gælder for alle aftaler indgået med KS EL-Teknik vedr. Abonnement og Systemet.
1.2 KS EL-Teknik kan til enhver tid ændre disse betingelser, øvrige Abonnementsvilkår og prisstrukturen. De til enhver tid gældende betingelser er tilgængelige på KS EL-Tekniks hjemmeside (betingelser). Varsling af ændringer vil ske på KS EL-Tekniks hjemmeside, faktura, betalings-serviceoversigt, elektronisk post (herunder e-mail) eller via almindelig post. Ganske uvæsentlige ændringer kan varsles alene via KS EL-Tekniks hjemmeside. Alle ændringer i aftaleforholdet mellem KS EL-Teknik og Kunden skal være skriftlige, idet Kunden dog kan opsige telefonisk. Betaling for et Abonnement, efter en vilkårsændring, anses for accept af ændringen. Ved modstrid mellem disse betingelser og andre skriftligt aftalte vilkår har anden skriftlig aftale forrang.
1.3 Alle forpligtelser vedrørende Abonnementet og Systemet kan varetages af KS EL-Teknik eller en af KS EL-Teknik godkendt samarbejdspartner.

2. DEFINITIONER
2.1 Ved “Abonnement” forstås det eller de abonnement(er), Kunden tegner hos KS EL-Teknik.
2.2 Ved “System” forstås det materiel, der leveres til Kunden af KS EL-Teknik eller en af KS EL-Teknik godkendt samarbejdspartner, og/eller som er specificeret på Kundens faktura.
2.3 Ved “Hjemmeside” forstås https://www.kselteknik.dk.
2.4 Ved “Kunden” forstås den, der har tegnet Abonnement hos KS EL-Teknik.

3. INSTALLATION MV.
3.1 Systemet må alene installeres af KS EL-Teknik eller en af KS EL-Teknik godkendt samarbejdspartner.
3.2 For installationen betaler Kunden et særskilt installationsgebyr, som fremgår af kontrakten.
3.3 Installation og service foretages inden for KS EL-Teknik’s normale åbningstid, som fremgår på Hjemmesiden, og vederlaget er fastsat under forudsætning heraf.
3.4 Det er Kundens ansvar og risiko, at Systemet kan og må installeres på den aftalte adresse/ placering. Er det eksempelvis nødvendigt at etablere internetforbindelse, telefonstik, ekstra sikringsgrupper mv. eller at konfigurere et eksisterende netværk, betaler Kunden særskilt vederlag herfor.

4. NØGLEBOKS
4.1 Ved installation af Systemet i beboelse med egen indgang installeres der som udgangspunkt ikke en nøgleboks.
4.2 Hvis der installeres en nøgleboks hos Kunden er KS EL-Teknik ikke ansvarlig for deponerede nøgler. Kunden stiller de nødvendige nøgler til disposition.
4.3 Giver de deponerede nøgler – uanset årsag -ikke adgang til installationsadressen, eller har Kunden fravalgt nøgleboks/-forvaring, er KS EL-Teknik berettiget til at rekvirere en låsesmed for Kundens regning, såfremt KS EL-Teknik /en alarmpatrulje skønner, at det er nødvendigt at få adgang til installationsadressen. Hvis låsen er beskadiget, kan KS EL-Teknik få låsen udskiftet for Kundens regning, hvis KS EL-Teknik finder det nødvendigt.
4.4 Ved ændring af låse er Kunden forpligtet til at rekvirere KS EL-Teknik til deponering af nye nøgler, samt til at betale KS EL-Teknik et vederlag for denne assistance. Vederlaget beregnes ud fra medgået tid og kørsel.
4.5 Nøglebokse overvåges alene i det omfang, dette er aftalt med Kunden.

5. VEDLIGEHOLDELSE, SERVICE MV.
5.1 Kunden skal håndtere Systemet i overensstemmelse med de angivne forskrifter og er forpligtet til at give KS EL-Teknik besked, hvis Kunden konstaterer fejl.
5.2 Systemet må alene serviceres, repareres eller ændres af KS EL-Teknik eller en af KS EL-Teknik godkendt samarbejdspartner og må ikke tildækkes/blokeres af Kunden. KS EL-Teknik kan dog anmode Kunden om at foretage vedligeholdelse i det omfang, det vurderes at være muligt for Kunden.
5.3 Kunden faktureres for udførte reparationer, ændringer, fejlfindinger mv., medmindre denne service er udtrykkeligt omfattet af Kundens Abonnement, eller KS EL-Teknik i øvrigt bærer ansvaret for det forhold, som begrunder den udførte service. Udgifter til batterier og udskiftning heraf afholdes af kunden.
5.4 KS EL-Teknik er til enhver tid berettiget til at få adgang til Systemet. KS EL-Teknik vil almindeligvis i god tid træffe aftale med Kunden herom, men hvis der foreligger særlige forhold, er KS EL-Teknik berettiget til at få adgang til Systemet uden varsel.
5.5 Kunden er forpligtet til at holde Systemet behørigt forsikret, mens dette er monteret hos Kunden, og Kunden er forpligtet til at lade skader på Systemet udbedre af KS EL-Teknik.

6.OVERVÅGNING, FORHOLDSORDRE
6.1 Systemet er tilkoblet kontrolcentral, valgt af KS EL-Teknik, døgnet rundt. Som en del af Abonnementet aftales en forholdsordre med Kunden, der beskriver, hvorledes kontrolcentralen skal forholde sig ved alarmsignal.
6.2 Kunden er forpligtet til løbende at holde forholdsordrer, inkl. kontaktpersoner, ajourført. KS EL-Teknik kan opkræve vederlag for ydelser som følge af, at forholdsordren ikke er ajourført.
6.3 Uanset hvad der er aftalt i forholdsordren, vil vagten aldrig foretage handlinger, der bringer vagtens personlige sikkerhed i fare.
6.4 Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk, brand eller lign. Foranlediger KS EL-Teknik, på Kundens regning, nødvendige skadebegrænsende foranstaltninger, fx vagt på alarmadressen, håndværkerassistance og reetablering af systemet.

7. AFMELDING AF ALARM
7.1 Er alarmen aktiveret ved en fejl, skal Kunden inden for 3 minutter kontakte kontrolcentralen og afmelde alarmen ved at oplyse kodeord. Kontrolcentral er ikke forpligtet til at foretage udrykning, hvis Kunden foretager gyldig afmelding, uanset om dette sker efter 3 minutter.
7.2 Er afmelding ikke sket inden for 3 minutter i overensstemmelse med pkt. 7.1, kan KS EL-Teknik opkræve Kunden vederlag for udrykning.
7.3 Hvis kontrolcentralen modtager falsk alarm, der skyldes forhold, Kunden kan afhjælpe, kan KS EL-Teknik skriftligt anmode Kunden om at afhjælpe forholdet inden 3 dage. Såfremt forholdet ikke er afhjulpet inde fristens udløb, kan KS EL-Teknik fakturere Kunden for efterfølgende udrykninger, der skyldes dette forhold, uanset om omkostninger til udrykning er omfattet af Kundens abonnementsvederlag.

8. SKILTNING
8.1 KS EL-Teknik leverer ved installation af Systemet de nødvendige skilte til Kunden. Ved efterfølgende udskiftning af mærkede døre/ porte/vinduer mv. på kundens anmodning udskiftes skilte for Kundens regning.
Skiltene er KS EL-Teknik’s ejendom og skal nedtages ved Abonnementets ophør. Nedtagningen må alene foretages af KS EL-Teknik.

9. FLYTNING OG NEDTAGNING
9.1 Systemet må alene flyttes eller nedtages af KS EL-Teknik eller en af KS EL-Teknik godkendt samarbejdspartner, medmindre KS EL-Teknik udtrykkeligt accepterer andet. KS EL-Teknik kan frit vælge ikke at nedtage Systemet.
Hvis KS EL-Teknik flytter eller nedtager Systemet helt eller delvist, vælger KS EL-Teknik om der faktureres Kunden et nedtagningsgebyr.
Kunden afholder selv udgifter til udbedring af huller i vægge mv., og KS EL-Teknik er kun ansvarlig for skader på Kundens ejendom i det omfang, KS EL-Teknik har handlet ansvarspådragende.

10. AFTALENS LØBETID
Abonnementet træder i kraft, når Systemet (helt eller delvist) er installeret hos Kunden, jf. pkt. 3, og fortsætter, indtil det opsiges/ophæves.
10.2 De første otte dage efter, at signaloverførsel er etableret, anses for en prøveperiode fra KS EL-Teknik’s side. De aftalte forholdsordrer iværksættes først efter udløbet af prøveperioden.
10.3 Abonnementet kan opsiges af Kunden med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, og af KS EL-Teknik med 1 måneds varsel 12 måneder efter aftalens indgåelse.

11. FORTRYDELSESRET
11.1 Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Systemet er installeret hos Kunden, jf. pkt. 3.
11.2 For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele KS EL-Teknik beslutningen om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (fx ved postbesørget brev eller e-mail).
11.3 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
11.4 Hvis fortrydelsesretten udnyttes, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor KS EL-Teknik har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. KS EL-Teknik gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge.

12. ANDRE YDELSER, GEBYRER MV.
12.1 Alle ydelser vedr. Abonnementet og/eller Systemet skal rekvireres via KS EL-Teknik eller en af KS EL-Teknik godkendt samarbejdspartner.
12.2 For ydelser, der ikke er omfattet af Kundens Abonnement, betaler Kunden særskilt vederlag.
12.3 KS EL-Teknik er berettiget til at opkræve de betalinger og gebyrer, der fremgår af KS EL-Teknik’s hjemmeside. Disse beløb kan, som følge af omkostningsstigninger, f.eks. portostigninger, miljøafgift, administrationsomkostninger forhøjes efter fremgangsmåden i punkt 1.2.
12.4 Et Abonnement omfatter ikke udgifter til tredjemand (kontrolcentral, vagtselskab, teleselskab, politi, brandvæsen mv.).

13. BETALING
13.1 Abonnementer betales forud, medmindre andet aftales.
13.2 Alle øvrige ydelser, herunder gebyrer, kan faktureres særskilt. Betalingsbetingelser vil fremgå af fakturaen.

14. PRISREGULERINGER
14.1 Abonnementsvederlaget, herunder gebyrer mv. prisreguleres ikke de første seks måneder efter kontraktens underskrift. Herefter kan der ske prisregulering en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks med et tillæg på op til 10%. Prisstigning kan ske på baggrund af øgede udgifter til forbedret service, produktudvikling eller øget administrationsomkostninger. Varsling af prisændringer sker i overensstemmelse med punkt 1.2. Der reguleres med virkning fra førstkommende opkrævning.

15. KS EL-Tekniks ANSVAR
15.1 KS EL-Teknik er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, idet KS EL-Teknik dog aldrig er ansvarlig for (a) indirekte tab eller følgeskader, (b) tab eller mangler som følge af force majeure-tilstande eller (c) skader, som Kunden kunne have forsikret sig mod i et dansk opererende forsikringsselskab.
15.2 KS EL-Teknik kan alene gøres ansvarlig for skader, mangler eller tab, der direkte kan henføres til KS EL-Teknik’s ydelser til Kunden. KS EL-Teknik kan således ikke gøres ansvarlig for skader, mangler eller tab, der skyldes dele eller ydelser leveret af tredjemand. Hvis KS EL-Teknik konstaterer fejl, som KS EL-Teknik ikke er ansvarlig for, er KS EL-Teknik dog forpligtet til at informere Kunden herom og mod vederlag at medvirke til at afhjælpe problemet.
15.3 KS EL-Teknik er ikke ansvarlig for skader på elektronisk udstyr, hvorpå der downloades, installeres eller anvendes applikationer til brug af Systemet. Ligeledes er KS EL-Teknik uden ansvar for tab som følge af misbrug, hacking, nedbrud eller anden skade relateret til Kundens brug af Systemets’s programmer, applikationer og/eller elektroniske services.
15.4 KS EL-Teknik er uden ansvar i tilfælde af, at GSM-nettet eller internettet ikke leverer SMS’er til Kunde.
15.5 KS EL-Teknik er ikke ansvarlig for misbrug af Kundens koder, nøglekort og kodeord.
15.6 KS EL-Teknik’s ansvar over for Kunden kan under ingen omstændigheder overstige DKK 100.000 pr. år.
15.7 Hvis Kunden mener at have et krav mod KS EL-Teknik, skal kunden straks give KS EL-Teknik skriftlig meddelelse herom.

16. BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
16.1 Kunden er forpligtet til at sørge for at have opdaterede korrekte oplysninger, herunder korrekt e-mail, telefonnumre mv. Elektronisk post anses for at være kommet frem til Kunden, når KS EL-Teknik har anvendt email-adresse/telefonnummer, der fremgår på kontrakten.
16.2 Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kunden har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige sine oplysninger ved at kontakte KS EL-Teknik. Oplysningerne anvendes til at administrere Kundens abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det. Ønskes ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra KS EL-Teknik, kan Kunden ændre sine personoplysninger ved henvendelse til KS EL-Teknik.

17. MISLIGHOLDELSE
17.1 Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser, er KS EL-Teknik berettiget til at:
a) ophæve Abonnementsaftalen,
b) indstille sine ydelser,
c) nedtage Systemet,
d) kræve ikke forfaldne ydelser frem til det tidspunkt, hvor Kunden kunne have opsagt Abonnementet, betalt, og
e) kræve erstatning for tab som følge af misligholdelsen.
17.2 Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet
a) væsentlige eller gentagne tilfælde af manglende rettidig betaling, jf. pkt. 13, b) flytning eller nedtagning af Systemet i strid med pkt. 9,
c) service eller reparation af Systemet i strid med pkt. 5.2,
d) manglende forsikring af Systemet, jf. pkt. 5.6,
e) manglende afhjælpning af forhold hos Kunden, der har givet anledning til udrykning eller lignende foranstaltninger, og som KS EL-Teknik har anmodet Kunden om at afhjælpe, eller
f) Kundens fraflytning uden forudgående orientering af KS EL-Teknik.

18. EJENDOMSRET
18.1 Systemet lejes af KS EL-Teknik, og Kunden har alene en brugsret hertil. Ved ophør af Kundens Abonnement skal Systemet tilbageleveres til KS EL-Teknik, jf. pkt. 9.

19. OVERDRAGELSE
19.1 Abonnementet kan ikke overdrages af Kunden uden KS EL-Teknik’s forudgående, skriftlige accept. En sådan accept kan betinges af betaling af et overdragelsesgebyr.

20. KONTAKT
20.1 Spørgsmål til Abonnementet kan rettes til KS EL-Teknik (CVR 33011539), Bredgade 3B, 9490 Pandrup, tlf. 22 40 66 57, email: kontakt@kselteknik.dk
20.2 Ønsker du at klage over dit abonnement kan du klage til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk. Kan Forbrugerklagenævnet ikke behandle din klage, vil de henvise til rette instans.

21. LOVVALG OG VÆRNETING
21.1 Aftaleforholdet mellem Kunden og KS EL-Teknik er underlagt dansk ret.

Senest opdateret d. 09/07-2018.